سیلندر و پیستون بهمراه گژینپین و واشر سر و زیر سیلندر موتور سیکلت

سیلندر و پیستون بهمراه گژینپین و واشر سر و زیر سیلندر موتور سیکلت

سیلندر و پیستون بهمراه گژینپین و واشر سر و زیر سیلندر موتور سیکلت
سیلندر و پیستون بهمراه گژینپین و واشر سر و زیر سیلندر موتور سیکلت