کمک جلو یا باطومی به همراه سراهی فرمان پایین و کرپی بالا موتور سیکلت

کمک جلو یا باطومی به همراه سراهی فرمان پایین و کرپی بالا موتور سیکلت

کمک جلو یا باطومی به همراه سراهی فرمان پایین و کرپی بالا موتور سیکلت
کمک جلو یا باطومی به همراه سراهی فرمان پایین و کرپی بالا موتور سیکلت