لنت سرامیکی مسی با کیفیت بسیار عالی برای موتور سنگین سی بی CB1300/CB1000 GSX1400

لنت سرامیکی مسی با کیفیت بسیار عالی برای موتور سنگین سی بی CB1300/CB1000 GSX1400

09127052877

لنت سرامیکی مسی با کیفیت بسیار عالی برای موتور سنگین سی بی CB1300/CB1000 GSX1400
لنت سرامیکی مسی با کیفیت بسیار عالی برای موتور سنگین سی بی CB1300/CB1000 GSX1400

09127052877